High LAND / FEARANN Architecture Fringe 2018

As part of this year's Architecture Fringe COMMON SENSES, I co-produced an event called High LAND / FEARANN in collaboration with Raghnaid Sandilands and designer Zoë Prosser. 

Initiated by a group of architects, designers, photographers, engineers, visual artists, curators and musicians the Architecture Fringe is an independent contributor-led series of projects and events across the arts which explores architecture and its impact. 

eventb-image.png

Am bliadhna seo tha an Abrichan Forest Trust a’ comharrachadh 20 bliadhna bhon do ghabh iad stiùir air fearann ionadail às leth na coimhearsnachd. Tha an sgeulachd seo mar phàirt de sgeulachd nas fharsainge mu ath-leasachadh fearann ann an Alba ‘s aig a bheil freumhan radaigeach air a’ Ghàidhealtachd. Às dèidh 20 bliadhna agus ginealach, dè ghabhas ionnsachadh mu sgeulachd na h-àite seo?

Ciamar a tha sinn a’ faicinn cruth-tìre na Gàidhealtachd an-diugh? Cò ris a bhios Gàidhealtachd na h-àm ri teachd coltach? Dè dleasdanas ur ginealaich? Ciamar a lasas sinn falaisgear de bheachdan dhan an ath ghinealach?

Thigibh còmhla ruinn airson latha de dh’òraidean, bùthan-oibreach agus còmhraidhean air cultar agus iomaireateach chruthchail agus ionnsaich barrachd mu deasbanan timcheall air fearann air a’ Ghàidhealtachd san latha an-diugh.

This year the Abriachan Forest Trust celebrates 20 years since it took ownership of local land on behalf of the community. This story is part of a much bigger story of land reform in Scotland that has its radical roots in the Highlands. Twenty years and a generation later, what can we learn from the story of this place?

How do we see our Highland landscape today? What will the Highlands of the future look like? What is the role of our generation? How do we light the touch papers for generations to come?

Join us for a day of talks, workshops and conversations on cultural and creative activism and learn more about contemporary land debates in the Highlands.